داستان

داستان انگلیسی با ترجمه (EAGLES IN A STORM)
داستان زبان انگلیسی با ترجمه (cowboy)
داستان به زبان انگلیسی با ترجمه (The lump of gold)
داستان انگلیسی جذاب كوهستان( Mountain Story)
صفحه بندی مطالب