برچسب: داستان کوتاه بریا کمک به یاد گیری زبان انگلیسی

داستان کوتاه به زبان انگلیسی( A cowboy)
داستان به زبان انگلیسی(داستان دختر كوچولو)
داستان زبان انگلیسی (آسانسور The Elevator  )
داستان انگلیسی با ترجمه(The purpose of life)
داستان زبان انگلیسی با ترجمه (honesty)
صفحه بندی مطالب